KnaufKnauf

Povratak
Detaljnije?>

 

Općenito prihvaćanje

Ponude, prodaja i isporuke odvijaju se isključivo na temelju naših uvjeta prodaje i isporuke navedenih u nastavku. Prihvaćanjem poslovnog odnosa koji nastaje našim prihvatom Vaše narudžbe kupac priznaje ove uvjete kao mjerodavne i obvezujuće i bez posebne naknadne pismene suglasnosti kupca; već je dovoljno da je kupac ove Opće uvjete primio na poleđini potvrde Knaufove narudžbe, računa, elektronskom poštom ili na drugi primjeren način. Uvjeti nabave naručitelja koji odstupaju od naših uvjeta izričito se isključuju. Posebni dogovori naših vanjskih suradnika i voditelja prodaje vrijede isključivo uz našu pismenu potvrdu.

Ponuda i cijene

Naše ponude su neobvezujuće i ne sadrže nikakvu obvezu prihvaćanja narudžbe. Narudžbe za nas postaju obvezujuće tek kada ih mi pismeno potvrdimo. Naše cijene su neobvezujuće i ne sadrže porez na dodanu vrijednost. Konačni izračun cijene i njeno uvećanje za porez na dodanu vrijednost vrši se na osnovu cjenika važećeg na dan isporuke, iz kojeg se preuzimaju i posebni uvjeti pri utvrđivanju cijene.

Uzorci

Uzorci vrijede kao neobvezujući izložbeni predmeti. Neznatna odstupanja isporučene robe od naše ponude, odnosno uzoraka glede veličine, kakvoće i boje ne smatraju se nedostacima.

Uvjeti plaćanja

Računi dospijevaju na naplatu odmah po ispostavi ili u okviru ugovorenih uvjeta plaćanja. Kod prekoračenja rokova plaćanja određenih računom ili ugovorom kupac je obvezan platiti i zakonske zatezne kamate važeće na dan kada je kupac prekoračio rok plaćanja, a koje teku od dospijeća dugovanog iznosa do isplate.

Obveza isporuke

Potvrđeni rokovi isporuke bit će poštovani prema najboljim mogućnostima, a o značajnijim zakašnjenjima zbog unaprijed nepredvidivih događaja naručitelj će biti obaviješten. U slučajevima više sile (primjerice, kvarovi postrojenja kao i ograničenja zbog naloga službenih vlasti, oštećenja u požaru, prirodne katastrofe, štrajkovi, nedostatak materijala i sl.) oslobođeni smo obveze isporuke bez prava naručitelja na bilo kakvu naknadu štete po toj osnovi, te se isključuje odgovornost za štetu zbog zakašnjenja ili nepotpune isporuke. Podaci o rokovima isporuke za nas nisu obvezujući te se u slučaju zakašnjele isporuke prema nama ne mogu isticati nikakva prava na naknadu štete te se isključuje odgovornost za štetu zbog zakašnjenja.

Otprema

Ukoliko nije drugačije naznačeno vrijedi paritet EXW (Ex Works) tvornica u Kninu te se mjestom predaje naručene ili kupljene robe smatra tvornica / skladište prodavatelja. Kod pariteta EXW transport robe i rizik od slučajne propasti i oštećenja prelazi na kupca u trenutku preuzimanja robe. Samo ukoliko je izričito pismeno ugovoreno između stranaka ili ukoliko je kupac pravodobno, a najkasnije u narudžbi u pisanom obliku naveo da se roba isporuči na drugo mjesto različito od tvornice prodavatelja u Kninu, uz obvezu kupca da točno navede adresu, mjesto i poštanski broj mjesta kao i točan naziv pravne ili fizičke osobe kojoj treba dostaviti naručenu robu, a prodavatelj nije u primjerenom roku pismeno otklonio mogućnost isporuke na odredište koje je odredio kupac - tada kao mjesto isporuke vrijedi mjesto koje je na opisani način odredio kupac (prema uvjetima definiranim u Cjeniku prijevoza).

Ukoliko se mjesto isporuke nalazi u mjestu koje je na opisani način odredio kupac ili se mjesto isporuke koje je na opisani način odredio kupac nalazi u inozemstvu, prodavatelj isporučuje robu kupcu uvozno neocarinjenu i neistovarenu s prijevoznog sredstva (DDU).

U slučaju isporuke odnosno DDU rizik od slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca u trenutku predaje stvari kupcu u mjestu isporuke koje je odredio kupac. Ukoliko dođe do loma odnosno oštećenja robe prodavatelja uslijed transporta kupac je dužan odmah nakon završetka istovara robe, istog radnog dana; za utvrđeni lom (odnosno oštećenje) napraviti komisijski zapisnik i potpisati ga zajedno s dostavljačem prodavatelja odnosno prijevoznikom te ga poslati na registriranu adresu sjedišta prodavatelja upisanu u sudskom registru nadležnog suda i to preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Kupac je, osim komisijskog zapisnika, obvezan prodavatelju navesti i točan broj i datum otpremnice te broj i datum fakture prodavatelja na koji se otpremnica i dostavljeni komisijski zapisnik odnosi. Ukoliko kupac prilikom reklamacije ne postupi u skladu s ovom odredbom prodavatelj će reklamaciju smatrati neopravdanom i nepotpunom te je neće priznati.

Pakiranje

Za kakvoću pakiranja i za eventualne štete nastale zbog korištenja materijala za pakiranje  uobičajene kakvoće kakva se prodaje na tržištu ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Prigovori zbog loše kakvoće robe (jamstvo i prigovori)

Prigovori zbog loše kakvoće robe moraju se radi ostvarenja jamstava i prava na naknadu štete pismeno uputiti našoj tvornici ili nekoj od naših podružnica odmah, a najkasnije u roku od 8 dana nakon prijema robe uz obvezu prilaganja uzoraka. Prigovori moraju biti obrazloženi i načelno moraju biti podneseni prije primjene ili prerade robe na koju se odnose jer ćemo u protivnom smatrati da je roba prihvaćena i prigovore odbaciti kao neosnovane. Za provjeru prigovora zbog loše kakvoće robe mjerodavne su hrvatske norme za gips odnosno odgovarajuće druge norme.

Kod pravovremenih i opravdanih prigovora, po našem slobodnom izboru bit će izvršena zamjena robe ili će cijena robe biti umanjena prema posebnom dogovoru. Bilo koja daljnja prava, posebice glede troškova i naknade štete bilo koje vrste su isključena. Robu na čiju kakvoću je podnesen prigovor, naručitelj je dužan čuvati od bilo kakvih oštećenja sve do konačnog razrješenja prigovora. Naručitelj se izričito odriče prava zadržavanja robe, kao i prava na zaračunavanje iz ovog ugovora ili nekog drugog pravnog odnosa, te prava na prijeboj.

Jamstvo za proizvode

Naručitelji se obvezuju proizvode koristiti samo u skladu s našim uputama o radu, uporabi i preradi uz korištenje svih zaštitnih mjera. Za štete nastale na proizvodima uslijed nepravilne manipulacije, transporta i nepravilnog skladištenja tvrtka Knauf ne preuzima odgovornost.

Posebna upozorenja

Prodavatelj pozivom na odredbe čl. 462 ZOO-a zadržava pravo vlasništva na stvarima i nakon njihove predaje kupcu, sve dok kupac ne isplati cijenu u potpunosti.

Nadležnost suda

Stranke se obvezuju eventualne sporove koji bi nastali kao posljedica ovog ugovora prvenstveno riješiti mirnim putem na obostrano zadovoljstvo, a ukoliko u tome ne uspiju za slučaj spora ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Djelomično ukidanje uvjeta

U slučaju nevaljanosti pojedinih uredbi gore navedenih uvjeta prodaje i isporuke, uslijed drugačijih zakonskih pravila ili odstupajućeg pravorijeka vrijedi dogovor s kupcem da se pravovaljanost ostalih odredbi ne mijenja kao cjelina.

Zabrana ponovnog uvoza i izvoza

Roba koja je proizvedena u Hrvatskoj ne smije bez posebne suglasnosti tvrtke Knauf biti izvezena u inozemstvo ni uvezena natrag u Hrvatsku. Zabranjeno je mijenjati natpise na ambalaži,učiniti natpise na proizvodima neprepoznatljivima ili promijeniti oznake proizvoda odnosno napisati vlastite oznake. Navedeno vrijedi i za upute o uporabi, uvjete za sistem, deklaraciju proizvoda i slično što je kupac dobio za unapređenje prodaje.

Koje je Vaše područje djelovanja?