Proračun utroška materijala

Svi podaci koji se odnose na utrošak materijala proračunati su na temelju oglednih površina koji su navedeni u tehničkim listovima, te u slučaju promijenjenih mjera na vašem objektu mogu odstupiti od proračuna.

Svi podaci su bez jamstva za točnost i služe kao okvirna specifikacija potrebnog materijala za ugradnju.

Upišite površinu koju treba obraditi: m2